วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การใช้โปรแกรม SPSS

1. เปิดโปรแกรมม SPSS
2. ในโปรแกรม SPSS ให้สังเกตด้านล่างซ้ายมือจะมี 2 หน้า คือ data view
    และ variable view
3. เลือกหน้า variable view เพื่อกำหนดค่าตามข้อมูลที่ได้มา ดังนี้
    3.1 ช่อง name พิมพ์ เพศ 
     * พิมพ์ a1,a2,a3,a4   แบบประเมินด้านกระบวนการ      
     * พิมพ์ b1,b2,b3,b4   แบบประเมินด้านวิทยากร         
     * พิมพ์ c1,c2,c3,c4   แบบประเมินด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
     * พิมพ์ d1,d2,d3        แบบประเมินด้านคุณภาพการให้บริการ
    3.2 ช่อง width พิมพ์ตัวเลขความกว้างตามที่ต้องการ
    3.3 ช่อง deimals เลือกจุดทศนิยมที่ต้องการ (0,1,2)
    3.4 ช่อง value  กำหนดค่าโดยคลิกขวา  ดังนี้
      แถวที่ 1  เพศ  พิมพ์ 1 ชาย  2 หญิง
      แถว a1...ถึง...d3 
      * พิมพ์ 1 แทนค่าน้อยที่สุด
      * พิมพ์ 2 แทนค่าน้อย
      * พิมพ์ 3 แทนค่าปานกลาง
      * พิมพ์ 4 แทนค่ามาก                             
      * พิมพ์ 5 แทนค่ามากที่สุด
4. เลือกหน้า data view ข้อมูลจากที่เรากำหนดค่าใน variable view จะมาปรากฏ
5. พิมพ์ข้อมูลจากแบบประเมินที่ได้มาใส่ใน data view จนครบทุกข้อ 
    เช่น  ช่องเพศ  หากผู้ประเมินเป็น ชาย ให้พิมพ์ 1   หญิง ให้พิมพ์ 2
            ช่อง a 1 หากผู้ประเมินตอบอยู่ในระดับมาก  ให้พิมพ์  4 (ตามที่กำหนดไว้)
            พิมพ์ข้อมูลให้ครบทุกข้อ ตั้งแต่ a1....ถึง.....d3
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
   6.1 ไปที่เมนู Transform  เลือก Compute varible 
   *พิมพ์ ta  ใน target variable  และเลือก sum ใน function คลิก function
    พิมพ์ sum [a1,a2,a3,a4]/4 คลิก o.k. 
   *พิมพ์ tb  ใน target variable  และเลือก sum ใน function คลิก function
    พิมพ์ sum [b1,b2,b3,b4]/4 คลิก o.k. 
   *พิมพ์ tc  ใน target variable  และเลือก sum ใน function คลิก function
    พิมพ์ sum [c1,c2,c3,c4]/4 คลิก o.k. 
   *พิมพ์ td  ใน target variable  และเลือก sum ใน function คลิก function
    พิมพ์ sum [d1,d2,d3]/4 คลิก o.k. 
   6.2 ไปที่เมนู Analyze เลือก Descriptive Statistics เลือก Frequencies
    *เลือก a1....ถึง....d3  คลิก o.k. เพื่อแสดงการประมวลผล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น