วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6 ความรู้ที่ได้จากการทำบล็อก
 
กิจกรรมที่ 4  สารสนเทศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  กับการใช้ Innovation
 บริบทของสถานศึกษา
                โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชตั้งอยู่เลขที่ 134  หมู่ 1 ต. สวนหลวง อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครศรีธรรมราช  เป็นโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ รับนักเรียนทั้งประจำและไปกลับ โดยมีเขตพื้นที่บริการ 5 จังหวัด คือ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราชพัทลุง และสงขลา   ปัจจุบันปีการศึกษา 2553  มีจำนวนนักเรียน  1,224  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553)  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6  มีห้องเรียนทั้งสิ้นจำนวน 33  ห้องเรียน มีผู้บริหารและครูรวม  69 คน 
 
กิจกรรมที่ 5  บันทึกการศึกษาดูงานมาเลเซีย-สิงคโปร์
24-28 มกราคม 2554

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การใช้โปรแกรม SPSS

1. เปิดโปรแกรมม SPSS
2. ในโปรแกรม SPSS ให้สังเกตด้านล่างซ้ายมือจะมี 2 หน้า คือ data view
    และ variable view
3. เลือกหน้า variable view เพื่อกำหนดค่าตามข้อมูลที่ได้มา ดังนี้
    3.1 ช่อง name พิมพ์ เพศ 
     * พิมพ์ a1,a2,a3,a4   แบบประเมินด้านกระบวนการ      
     * พิมพ์ b1,b2,b3,b4   แบบประเมินด้านวิทยากร         
     * พิมพ์ c1,c2,c3,c4   แบบประเมินด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
     * พิมพ์ d1,d2,d3        แบบประเมินด้านคุณภาพการให้บริการ
    3.2 ช่อง width พิมพ์ตัวเลขความกว้างตามที่ต้องการ
    3.3 ช่อง deimals เลือกจุดทศนิยมที่ต้องการ (0,1,2)
    3.4 ช่อง value  กำหนดค่าโดยคลิกขวา  ดังนี้
      แถวที่ 1  เพศ  พิมพ์ 1 ชาย  2 หญิง
      แถว a1...ถึง...d3 
      * พิมพ์ 1 แทนค่าน้อยที่สุด
      * พิมพ์ 2 แทนค่าน้อย
      * พิมพ์ 3 แทนค่าปานกลาง
      * พิมพ์ 4 แทนค่ามาก                             
      * พิมพ์ 5 แทนค่ามากที่สุด
4. เลือกหน้า data view ข้อมูลจากที่เรากำหนดค่าใน variable view จะมาปรากฏ
5. พิมพ์ข้อมูลจากแบบประเมินที่ได้มาใส่ใน data view จนครบทุกข้อ 
    เช่น  ช่องเพศ  หากผู้ประเมินเป็น ชาย ให้พิมพ์ 1   หญิง ให้พิมพ์ 2
            ช่อง a 1 หากผู้ประเมินตอบอยู่ในระดับมาก  ให้พิมพ์  4 (ตามที่กำหนดไว้)
            พิมพ์ข้อมูลให้ครบทุกข้อ ตั้งแต่ a1....ถึง.....d3
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
   6.1 ไปที่เมนู Transform  เลือก Compute varible 
   *พิมพ์ ta  ใน target variable  และเลือก sum ใน function คลิก function
    พิมพ์ sum [a1,a2,a3,a4]/4 คลิก o.k. 
   *พิมพ์ tb  ใน target variable  และเลือก sum ใน function คลิก function
    พิมพ์ sum [b1,b2,b3,b4]/4 คลิก o.k. 
   *พิมพ์ tc  ใน target variable  และเลือก sum ใน function คลิก function
    พิมพ์ sum [c1,c2,c3,c4]/4 คลิก o.k. 
   *พิมพ์ td  ใน target variable  และเลือก sum ใน function คลิก function
    พิมพ์ sum [d1,d2,d3]/4 คลิก o.k. 
   6.2 ไปที่เมนู Analyze เลือก Descriptive Statistics เลือก Frequencies
    *เลือก a1....ถึง....d3  คลิก o.k. เพื่อแสดงการประมวลผล

วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวนาฎยา  ส่งแสง

ที่อยู่ปัจจุบัน    191  หมู่ 13  ตำบลเชียรเขา   อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
                            จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ทำงาน     โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
                             นครศรีธรรมราช  ตำบลสวนหลวง
                             อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติการศึกษา          ศศ.ม  จิตวิทยาการปรึกษา
                                     ศษ.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว

ปรัชญา  ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเสมือนว่าเป็นวันสุดท้ายของชีวิต