วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 4  สารสนเทศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  กับการใช้ Innovation
 บริบทของสถานศึกษา
                โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชตั้งอยู่เลขที่ 134  หมู่ 1 ต. สวนหลวง อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครศรีธรรมราช  เป็นโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ รับนักเรียนทั้งประจำและไปกลับ โดยมีเขตพื้นที่บริการ 5 จังหวัด คือ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราชพัทลุง และสงขลา   ปัจจุบันปีการศึกษา 2553  มีจำนวนนักเรียน  1,224  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553)  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6  มีห้องเรียนทั้งสิ้นจำนวน 33  ห้องเรียน มีผู้บริหารและครูรวม  69 คน 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
                ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช จัดโครงสร้างการบริหารเป็น 4  กลุ่มงาน ประกอบด้วย  กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานบุคคล 
จุดเด่น
 4 เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์พิเศษ
4เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนในฝัน
4โครงสร้างการบริหารงานชัดเจนเป็นระบบ
4การปฏิบัติหน้าที่งานสอนของครูผู้สอนเต็มตามศักยภาพ
จุดด้อยที่ควรได้รับการพัฒนา
4นักเรียนออกกลางคัน และไม่จบช่วงชั้น (ม. 3, ม.6)
4คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
4ขาดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
4นักเรียนขาดทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการใช้เทคโนโลยี

แนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้นวัตกรรม (INNOVATION)
                จากจุดด้อยของสถานศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวกับการขาดแหล่งเรียนรู้ นักเรียนขาดทักษะการค้นคว้าด้วยตนเอง และการใช้เทคโนโลยี  ข้าพเจ้ามองว่า นวัตกรรม ที่เหมาะกับยุคสมัยแห่งโลกาภิวัตน์ น่าที่จะเป็น อินเทอร์เน็ต หรือที่เรารู้จักกันดี ในระบบเครือข่ายไร้พรมแดน  แต่สถานศึกษาจะนำมาใช้บริหารจัดการอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายส่วน อาทิเช่น การสนับสนุนของผู้บริหาร การสร้างความตระหนักให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และการกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญในการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  หากนำอินเทอร์เน็ตมาใช้เพียงแค่การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย หรือที่นักเรียนรู้จักกันดีสำหรับการสืบค้นผ่าน Google  เห็นจะไม่เกิดองค์ความรู้ที่ชัดเจนและคงทนถาวร 
                จากการได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การสร้างเว็บบล็อก (
Web blog)  จากท่านอาจารย์อภิชาต วัชรพันธุ์  ทำให้เกิดองค์ความรู้ที่อยากจะนำมาต่อยอดและขยายผล อีกทั้งเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าวของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเว็บบล็อก  เป็นรูปแบบของการบูรณาการสื่อนวัตกรรมในระบบมัลติมีเดียได้อย่างทันสมัยและน่าสนใจ อีกทั้งไม่ยากเกินความสามารถสำหรับผู้มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ไม่มากนัก  ข้าพเจ้าเล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้และจะนำนวัตกรรมชิ้นนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชในอนาคต  เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจรให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโอกาสต่อไป...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น