วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6 ความรู้ที่ได้จากการทำบล็อก
 
กิจกรรมที่ 4  สารสนเทศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  กับการใช้ Innovation
 บริบทของสถานศึกษา
                โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชตั้งอยู่เลขที่ 134  หมู่ 1 ต. สวนหลวง อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครศรีธรรมราช  เป็นโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ รับนักเรียนทั้งประจำและไปกลับ โดยมีเขตพื้นที่บริการ 5 จังหวัด คือ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราชพัทลุง และสงขลา   ปัจจุบันปีการศึกษา 2553  มีจำนวนนักเรียน  1,224  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553)  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6  มีห้องเรียนทั้งสิ้นจำนวน 33  ห้องเรียน มีผู้บริหารและครูรวม  69 คน 
 
กิจกรรมที่ 5  บันทึกการศึกษาดูงานมาเลเซีย-สิงคโปร์
24-28 มกราคม 2554