วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวนาฎยา  ส่งแสง

ที่อยู่ปัจจุบัน    191  หมู่ 13  ตำบลเชียรเขา   อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
                            จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ทำงาน     โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
                             นครศรีธรรมราช  ตำบลสวนหลวง
                             อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติการศึกษา          ศศ.ม  จิตวิทยาการปรึกษา
                                     ศษ.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว

ปรัชญา  ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเสมือนว่าเป็นวันสุดท้ายของชีวิต

1 ความคิดเห็น:

  1. ฝากประชาสัมพันธ์เว๊บรวมพลคนสอบผู้บริหารครับ
    http://tymufc.fix.gs/index.php

    และ

    http://tymufc.blogspot.com/

    ตอบลบ